Uw mondzorgverlener maakt gebruik van de software van Payt

U ontvangt de rekening van uw mondzorgverlener in uw eigen online omgeving

Scroll down for the English version

Scherm­afbeelding 2023-10-04 om 15.56.14

Wat betekent dit voor u als patiënt?

factuur voorbeeld

 
De rekening van uw praktijk 
U ontvangt de rekening van uw mondzorgverlener rechtstreeks van de praktijk via e-mail of per post. Heeft uw mondzorgverlener geen e-mailadres van u, maar wilt u wel graag uw rekeningen digitaal ontvangen? Dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan de balie van de praktijk. Met één klik op de knop ontvangt u uw facturen voortaan via de mail en kunt u heel eenvoudig en snel het bedrag met de iDEAL-knop of via de QR-code betalen.  

 

Op de rekening staat duidelijk welk bedrag vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw leeftijd, type behandeling en de voorwaarden van uw verzekeraar. Heeft u vragen over de vergoeding van uw zorgverzekeraar? Neem dan direct contact op met uw eigen verzekeraar.

Scherm­afbeelding 2023-10-04 om 15.49.01

 
Een overzicht van uw rekeningen in uw eigen online omgeving

Al uw rekeningen zijn eenvoudig terug te vinden in een online omgeving. Hier hoeft u geen account voor aan te maken. U kunt uw online omgeving bekijken via een link in uw factuur of herinnering. In elke factuur staat een link, ook als u uw factuur per post ontvangt. 

In deze online omgeving kunt u eenvoudig uw rekeningen bekijken en betalen. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de praktijk. Heeft u een vraag, staat er een fout op de rekening of wilt u graag een betalingsregeling treffen? Met één druk op de knop is het geregeld. 

De gegevens in deze online omgeving zijn streng beveiligd. De software van Payt is gecertificeerd (NEN7510), waardoor u erop kunt vertrouwen dat Payt adequaat en veilig omgaat met uw gegevens.

De online omgeving is daarnaast in meerdere talen beschikbaar.

Scherm­afbeelding 2023-10-05 om 13.11.36

 
Vragen over een rekening of herinnering?

Vragen over een rekening of herinnering kunt u heel gemakkelijk stellen via e-mail of uw online omgeving. Deze komen rechtstreeks bij de praktijk terecht. Uw mondzorgverlener zal uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden. 

Heeft u vragen over uw verzekering? Deze kunt u het beste rechtsreeks aan uw verzekeringmaatschappij stellen. Zij kunnen u het beste en het snelste van dienst zijn.

Over de software van Payt

 

ThankYou-logo

Payt is het grootste debiteurenbeheerplatform van de Benelux en biedt een patiëntvriendelijk alternatief voor factoring in de mondzorg. Payt zorgt ervoor dat rekeningen eenvoudig en snel betaald kunnen worden en zorgt voor duidelijkheid voor patiënten. Patiënten herkennen namelijk meteen dat de rekening vanuit de praktijk is verstuurd en communiceren ook direct met een medewerker uit de praktijk. De software is slechts een middel voor de persoonlijke communicatie tussen de praktijk en haar patiënten.

Your dental care provider uses Payt

You will receive your invoice in your own online environment

Scherm­afbeelding 2023-10-04 om 15.56.14

What does this mean for you as a patient?

Invoice GB

 
The bill of your practice

You will receive the invoice of your dental care provider directly from the practice via email or by post. Does your dental care provider not have an email address for you, but would you like to receive your bills digitally? Then you can give your email address to the reception desk of your practice. With one click on the button you will receive your invoices by email from now on and you can pay the amount quickly and easily with the online payment button or via the QR code.  

The invoice clearly states the amount reimbursed by your health insurer. This depends on your age, the type of treatment and the conditions of your insurer. Do you have questions about the reimbursement from your health insurer? Please contact your own insurer directly.

dentalthank

 
View your invoices in your online environment

All your accounts can easily be found in an online environment. You do not need to create an account for this. You can view your online environment via a link in your invoice or reminder. There is a link in every invoice sent by email and by post.

In this online environment, you can easily view and pay your bills. It is also possible to contact the practice. Do you have a question, is there an error on the invoice or would you like to make a payment arrangement? With one push of the button it is settled.

The data in this online environment is strictly secured. The software of Payt is certified (NEN7510), so you can be confident that Payt adequately and safely handles your data.

The online environment is also available in multiple languages.

 

Scherm­afbeelding 2023-10-05 om 13.11.36

 
Questions about an invoice or reminder?

Questions about an invoice or reminder can be asked very easily via email or your online environment. They will be sent directly to the practice. Your dental care provider will answer your questions as soon as possible.

Do you have questions about your insurance? It is best to ask your insurance company directly. They can provide you with the best and fastest service.

About Payt Software

 

ThankYou-logo

Payt is the largest accounts receivable management platform in the Benelux and offers a patient-friendly alternative to factoring in dental care. Payt ensures that bills can be paid quickly and easily and provides clarity for patients. Patients immediately recognise that the bill has been sent from the practice and also communicate directly with an employee from the practice. The software is merely a means of personal communication between the practice and its patients.